Statuten

De statuten van de Waregemse schaakvereniging “Luctor et Emergo” voorgesteld op de statutenvergadering van 21 maart 2007 worden hiermee uitgevaardigd.

Artikel 1: Doel van de schaakvereniging

De Waregemse schaakvereniging “Luctor & Emergo” (hierna de club genoemd) wil door het organiseren van wedstrijden, tornooien en andere mogelijkheden die zij ter beschikking heeft, het schaken in Waregem en omstreken organiseren, bevorderen en propageren. Tevens zal ze waken over de bevordering van het sociaal contact onder de leden van de schaakvereniging.

Het lokaal van de vereniging is gevestigd te Waregem.

Artikel 2: De leden

“Leden” zijn personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn aanvaard.

Iedere schaakliefhebber kan lid worden van de club, ongeacht zijn politieke, religieuze of filosofische overtuiging en afkomst.

De leden zijn onderverdeeld in vier groepen:

 • De spelende leden: zij betalen de bijdrage in de bestuursvergadering vastgelegd en nemen deel aan het clubkampioenschap, de tornooien en/of de interclubs.
 • De jeugdspelers: de spelende leden die conform de voorschriften van de Koninklijke Belgische Schaakbond een bepaalde leeftijd niet hebben overschreden.
 • De steunende leden: zij betalen een jaarlijkse bijdrage die door het bestuur is bepaald.
 • De ereleden: zij betalen geen lidgeld maar kunnen aan bepaalde activiteiten deelnemen.

Men wordt lid van de club door betaling van de financiële bijdrage voor het begin van het werkingsjaar dat loopt van september tot eind augustus.

Het feit lid te worden houdt de eerbiediging in van de statuten, het huishoudelijk reglement en de clubreglementen.

Alle lidgelden worden jaarlijks bepaald en goedgekeurd in de bestuursvergadering.

Een lid dat de door hem of haar verschuldigde bijdrage niet betaalt, wordt beschouwd als ontslaggevend.

Elk lid kan zijn of haar vragen of voorstellen aan het bestuur overmaken, bij voorkeur schriftelijk. Dit wordt dan op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.

Elk voorstel zal, mits het ten minste 7 dagen voor het plaatsvinden van de bestuursvergadering is ingediend, op de agenda worden geplaatst.

De tijdelijke schorsing van een lid voor deelname aan bepaalde activiteiten wordt beslist door het bestuur. De tijdelijke schorsing duurt maximum tot het einde van het volgende seizoen.

De uitsluiting van een lid wordt door het bestuur beslist bij unanimiteit. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk op een buitengewone algemene vergadering.

De leden hebben geen deel in het vermogen van de schaakclub, hebben geen aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de club waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 3: Het bestuur en de bestuursvergadering

De club wordt bestuurd door een bestuur van minimum 5 tot maximum 9 spelende leden.

Volgende functies dienen te worden waargenomen: een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris. Deze functies worden door afzonderlijke bestuursleden waargenomen.
Andere mogelijke functies zijn: een tornooileider, een materiaalmeester, een verantwoordelijke jeugdwerking of jeugdleider, een bibliothecaris, een PR-verantwoordelijke, een verantwoordelijke uitgever van een tijdschrift enz. Deze functies kunnen worden gecumuleerd.

De minimumleeftijd voor het vervullen van een bestuursfunctie bedraagt zestien jaar.

Het bestuur wordt verkozen voor de duur van twee seizoenen. De mandaten vervallen hierdoor tweejaarlijks. Het uittredend bestuurslid is herverkiesbaar.
Tot één maand voor het verstrijken van de bestuurstermijn wordt aan de leden officieel verzocht hun kandidatuur voor een (verlenging van de) bestuursfunctie of hun kandidatuur voor de voorzittersfunctie schriftelijk kenbaar te maken aan de voorzitter of de secretaris.

De bestuursverkiezing is geheim en wordt enkel georganiseerd indien er meer dan 9 kandidaten zijn voor een bestuursfunctie of indien er meer dan 1 kandidaat is voor de functie van voorzitter.

De bestuursleden beslissen in onderling overleg over het verdelen van de functies.

Het bestuur verzekert de algemene leiding van de club. Zijn bevoegdheid strekt zich uit tot alle daden van bestuur.

Het bestuur kan bepaalde van zijn taken delegeren aan individuele bestuursleden of aan commissies.

Een niet-voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. Op de bestuursvergadering dient een meerderheid van de bestuursleden aanwezig te zijn.
Een bestuursbeslissing is geldig bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Alle bestuursleden hebben het recht en de bevoegdheid om toe te zien op de naleving van het huishoudelijk reglement en de leden desnoods te wijzen op de afspraken en de regels.

Het bestuur organiseert de activiteiten, zowel binnen als buiten de club. Aan deze activiteiten kan enkel deelgenomen worden door de leden die in regel zijn met hun bijdrage, tenzij uitzonderingen bepaald door het bestuur.

Voor zijn organisaties stelt het bestuur reglementen op die voor alle deelnemers bindend zijn.

Het bestuur kan de titel van erelid toekennen aan een lid om een bijzondere en gewichtige reden, inzonderheid voor bewezen diensten. Deze titel wordt toegekend bij unanimiteit.

Het bestuur treft alle bijkomende schikkingen ten einde de goede werking van de club te waarborgen.

De bestuursleden hebben geen deel in het vermogen van de schaakclub, hebben geen aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de club waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 4: De algemene vergadering

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen voor het verkiezen van het bestuur. Dit gebeurt in twee gevallen:

 • Indien er meer dan 9 kandidaten zijn voor een bestuursfunctie
 • Indien er meer dan 1 kandidaat is voor de functie van voorzitter

Elk lid heeft één stem. Iedere stemgerechtigde (spelend lid van minimum 16 jaar) is bevoegd zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigde andere stemgerechtigde uit te doen brengen of onder gesloten enveloppe over te maken aan de voorzitter. Een stemgerechtigde kan voor hoogstens twee andere stemgerechtigden optreden. Een lid dat afwezig is, maar iemand gevolmachtigd heeft wordt aanzien als aanwezig.

De verkiezing is geheim en gebeurt bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 5: De buitengewone algemene vergadering

Bij de buitengewone algemene vergadering onderscheiden we vier gevallen:

 • Wijziging van de statuten
 • Ontbinding van de club
 • Schriftelijke aanvraag door één derde van de spelende leden van minimum 16 jaar
 • Wuitengewone algemene vergadering belegd door het bestuur dat tevens de agenda ervan bepaalt

Voor een buitengewone algemene vergadering dient de helft van de spelende leden van minimum 16 jaar aanwezig te zijn. Indien de aanwezige leden de vereiste helft niet uitmaken zal binnen de dertig daaropvolgende dagen een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze zal geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Elk lid heeft één stem. Iedere stemgerechtigde (spelend lid van minimum 16 jaar) is bevoegd zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigde andere stemgerechtigde uit te doen brengen of onder gesloten enveloppe over te maken aan de voorzitter.

Een stemgerechtigde kan voor hoogstens twee andere stemgerechtigden optreden.

Een lid dat afwezig is, maar iemand gevolmachtigd heeft wordt aanzien als aanwezig.

Beslissingen worden genomen bij twee derden meerderheid van stemmen.

Wanneer één derde van de stemgerechtigde leden een schriftelijke aanvraag doet met een nauwkeurig omschreven dagorde, dient het bestuur binnen de maand gevolg te geven aan de wens van deze leden. Indien dit niet gebeurt kunnen de verzoekers zelf overgaan tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering.

Uitnodigingen dienen ten minste 8 dagen (postdatum) voor het plaatsvinden van de vergadering verzonden te worden. De dagorde dient op de uitnodigingen vermeld te worden. en mogelijke wijziging van de statuten dient eveneens uitdrukkelijk vermeld te worden.

De buitengewone algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de club. Bij diens afwezigheid nemen respectievelijk de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris of een ander bestuurslid de leiding van de vergadering waar. Is geen der bestuursleden aanwezig, dan voorziet de buitengewone algemene vergadering zelf in haar leiding.

Het bestuur dient zich te houden aan de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering.

Artikel 6: Ontbinding van de club

Bij ontbinding van de club, om welke reden ook, moet het vermogen van de club worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de schaakclub. Het vermogen mag niet worden uitgekeerd aan de leden.

Artikel 7: Allerlei

Alle trofeeën in ploegverband gewonnen in een tornooi gaan naar de club.

Prijzen en trofeeën die worden uitgereikt worden weer clubeigendom indien ze niet binnen de maand worden afgehaald.

Ons schaakseizoen begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar

Toevoeging 1 aan de statuten van de schaakvereniging L. et E.

Ref: Verslag bestuursvergadering van 4 maart 2010 punt 8

Criteria waaraan potentiële ereleden moeten voldoen om erelid te worden

Voorwaarden

Komen in aanmerking:

 • Sponsors/leden minimum 500 EUR financiële steun over een periode van maximum 10 jaar verspreid
 • Minimum 15 jaar voorzitterschap
 • Minimum 25 jaar bestuurslid
 • Minimum 30 jaar schaaklid met positieve ingesteldheid

Bijkomende voorwaarden:

Indiening door 1 van de bestuursleden op een bestuursvergadering en positieve beslissing door 80% van het bestuur

PDF-versie